Werkwijze

Het doel van een coachingtraject kan heel verschillend zijn. Variërend van het beter kunnen hanteren van bepaalde situaties of het vinden van een nieuwe impuls in de loopbaan, tot het verkrijgen van meer zelfinzicht en het verhogen van de persoonlijke effectiviteit. Wat het persoonlijke doel ook is, de aanpak van individuele coaching sluit optimaal aan bij de eigen wensen en mogelijkheden.

De lengte van een coach-traject is afhankelijk van de specifieke vraag van de klant en komt in goed overleg tot stand. In een intakegesprek wordt de focus op de door u gewenste verandering scherpgesteld. Er wordt zeer resultaatgericht gewerkt. Er wordt een context geschapen waarbij de klant wordt geholpen zichzelf te helpen.

Willemijn van Strien maakt gebruik van verschillende technieken. Zij werkt als basis oplossingsgericht, maar kan hierbij ook uitwijken naar meer psychodynamische of andere systemische richtingen. Door haar ruime bedrijfservaring weet zij wat er aan belangen inkunnen spelen. Ook heeft zij een aantal praktische tools, die zij waar nodig kan inzetten.

Anders leren communiceren:

Middels bovenstaande werkwijze leert Willemijn haar clienten anders te communiceren. De oude manier werkte vaak niet goed, en via andere technieken in te zetten, kunnen de clienten elkaar weer horen en weer toelaten.

Er is eerst een gezamenlijk of individueel kennismakingsgesprek (afhankelijk waar de partners voor kiezen). Vervolgens drie individuele gesprekken, waarin eerst wordt ingegaan op het individu (wie ben ik?). Waar kom je vandaan en wat neem je daaruit mee. Vervolgens wordt er naar relaties gekeken (ik en de ander) in het algemeen en deze relatie in het bijzonder. Dit geeft veel inzicht in waarom het zo gelopen is en wat men nodig heeft.

Dit vierde gesprek kan ook gezamenlijk. Bij scheiding is dit veelal individueel.

Daarna is het drie gesprek waarin bij scheiding de scheidingsmelding wordt gedaan en er op de andere manier in gesprek wordt gegaan.

Vervolgens kan de nieuwe manier worden ingetraind!

Oplossingsgerichte communicatie:

Oplossingsgericht werken gaat uit van drie grondregels:

  1. Als iets werkt, doe er meer van
  2. Als iets niet werkt, STOP, en doe wat anders
  3. Als iets werkt, leer het van of aan elkaar

Het is een andere manier van vragen stellen, waardoor de creativiteit van de client wordt aangesproken. Het een toekomst-gerichte methodiek. Tijdens het coach-traject zal veelvuldig gecheckt worden of wat besproken wordt nuttig is voor u.

Transactionele Analyse:

biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van uzelf, uw relaties, de groepen en organisatie waarin u leeft en werkt, hanteerbaar maakt. De communicatie wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van de analyse van Transacties en Pyschologische Spelen.

Uitgangspunten:

  • Mensen zijn in staat om verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun problemen te nemen en hun problemen op basis van gelijkwaardigheid op te lossen. Doordat mensen keuzevrijheid hebben kunnen zij richting aan hun eigen leven geven.
  • Mensen zijn van nature geneigd en in staat om in harmonie met zichzelf en anderen en de natuur te leven vanuit de attitude `ik ben oké, jij bent oké`.
  • Iedereen verdient positieve aandacht en erkenning.

Transactionele analyse richt zich daarbij op toenemende autonomie van mensen. Autonomie manifesteert zich door het vrijkomen van drie vermogens: bewustzijn, spontaniteit en intimiteit. De gedragingen, gedachten en gevoelens van een autonoom persoon zijn reacties op de situatie in het hier en nu, in plaats van een reactie op oude (script)overtuigingen.

Familieopstellingen:

In het tweede individuele gesprek, waarin we gaan kijken naar het gezin van herkomst, “waar kom je vandaan”, wordt er met behulp van familie-tafel-opstellingen gekeken naar waar de client vandaan komt. Wat speelde er allemaal in je jeugd. Het is een zeer prettige methode om heel snel begrip en mildheid te verkrijgen over jezelf.